SOCIACT (Social Acting) to wielostronny projekt tworzony przez 6 partnerów z 5 krajów Unii Europejskiej -
Grecji, Portugalii, Danii, Polskii Rumunii.

Pomysłem, wokół którego został zbudowany projekt jest przygotowanie, implementacja i ewaluacja pięciu wizyt szkoleniowych w lokalnych społecznościach partnerów w celu wyróżnienia dobrych praktyk w polu teatru społecznego, jak użycie sztuk dramatycznychw celach społecznych i jako wsparcie dla grup i osób wykluczonych społecznie lub marginalizowanych. Jego celem jest także ulepszanie warsztatu aktorskiego oraz zachęcenie aktorów do aktywnego udziału w akcjach społecznych i sektorze ekonomii społecznej. Wizyty szkoleniowe obejmą ludzi związanych z teatrem, którzy posiadają doświadczenie lub chęć brania udziału w sprawach społecznychoraz osoby na granicy wykluczenia społecznego, jak seniorzy, osoby z chorobami słuchu i wzroku, osoby z problemami z naukąoraz zachowaniem, pacjenci szpitali lub hospicjów itp.. Wizyty będą organizowane prz pomocy lokalnych partnerów i osób ze środowisk, które pracują
w sektorach kulturalnych i społecznych.

 

Używane metody pracy będą się opierać na elementach socjo-kulturalnej teorii nauczania, kładących nacisk na relacje międzyludzkie, fizyczne obiekty oraz kultury. Wiedza będzie nabywana w kooperatywnych środowiskach poprzez analogię wiedza-narzędzie oraz przez dyskusje i wspólną implementację działań.

 

Oczekiwane rezultaty to stworzenie map dotarcia do grup wykluczonych społecznie poprzez narzędzia teatru, nabycie nowych umiejętności pedagogicznych i operacyjnych przez uczestników wizyt szkoleniowych, poszerzenie pola działania aktorów oraz stworzenie nowych lub ulepszenie usług społecznych oferowanych przez partnerów i towarzyszące instytucje.

 

Zawartość i rezultaty wizyt szkoleniowych wraz z dokumentacją dotyczącą komplementarnych działań projektowych zaprezentowane zostaną w Raporcie Aktywności. Produkt ten będzie dostępny w Internecie oraz będzie głównym materiałem promocyjnym użytym w działaniach rozpowszechniania, wykorzystania i powielania wyników projektu. Partnerzy planują kontynuację współpracy po zakończeniu projektu poprzez stworzenie sieci Teatru Społecznego, która to będzie promować mobilność aktorów oraz aplikację zidentyfikowanych dobrych praktyk.

Partnerzy:

- Asociatia Culturala Replika - Rumunia

- Stowarzyszenie Edukacyjno-Społeczno-Kulturalne Teatr Brama - Polska

- Koinvnikh Synetairistikh Epixerhsh Pramata Kai Uamata - Grecja

- Modernoi Kairoi - Grecja

- NTL - Odin Teatret - Dania

- Associação Portuguesa de Formação de Actores para Cinema e Televisão - Portugalia

"Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych."