Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest
Stowarzyszenie Edukacyjno-Społeczno-Kulturalne Teatr Brama z siedzibą w Goleniowie przy ul. Zielona Droga 9.

 

W sprawie ochrony swoich danych osobowych, można kontaktować się pisemnie z adres siedziby Stowarzyszenia.

 

 

Cele przetwarzania danych osobowych
Państwa dane osobowe, w szczególności imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres użytkownika, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, Pesel, przetwarzane są w celu:
• zawarcia i realizacji umowy cywilnoprawnej ze Stowarzyszeniem,
• wypełnienia formularza kontaktowego,
• dostarczania na adres e-mail newslettera,
• nawiązania i prawidłowej realizacji usługi świadczonej drogą elektroniczną oraz realizacji składanych przez użytkowników zamówień, w tym zamówień na bilety,
• marketingu i promocji usług,
• spełnienia obowiązków prawnych ciążących na Stowarzyszeniu, wynikających z obowiązujących przepisów,
• dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z zawartą umową,
• realizacji celów archiwalnych w interesie publicznym, celów badań naukowych lub historycznych, celów statystycznych.

 

 

Przekazywanie danych osobowych

 

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, Stowarzyszenie może je przekazywać osobom trzecim w celu prawidłowego wykonania przez te podmioty różnego rodzaju usług na rzecz Stowarzyszenia (np. dostawcy usług IT, usług edukacyjnych, usług ochrony, usług związanych z dochodzeniem roszczeń oraz wyjaśnieniem okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną) oraz organom publicznym w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

 

 

Prawa przysługujące Państwu
Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
• prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
• prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
• prawo do usunięcia i ograniczenia danych osobowych,
• prawo do przenoszenia danych osobowych,
• prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
• prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Z powyższych praw można skorzystać poprzez:
• kontakt pisemny na adres: Stowarzyszenie Edukacyjno-Społeczno-Kulturalne Teatr Brama, ul. Zielona Droga 9, 72-100 Goleniów

 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. W przypadku, gdy podanie danych osobowych nastąpiło na podstawie Państwa zgody, ich podanie jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia korzystanie z usługi. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

 

Okresy przetwarzania danych osobowych

 

Czas, przez jaki możemy przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych przez Stowarzyszenie.
Stosownie do tego informujemy, że:

 

1) w przypadku, gdy Stowarzyszenie przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez użytkownika;
2) w przypadku, gdy Stowarzyszenie przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje; Jeśli dane osobowe Użytkownika są potrzebne Stowarzyszeniu do wniesienia zarzutów prawnych lub podjęcia obrony przed zarzutami prawnymi Stowarzyszenie zachowa dane osobowe Użytkownika do zakończenia odpowiedniego okresu przechowywania lub do momentu rozstrzygnięcia przedmiotowych zarzutów;
3) w przypadku, gdy Stowarzyszenie przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy;
4) w przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych, podstawowy okres przechowywania danych w przypadku zapisów i innej dokumentacji dowodowej sporządzonej w trakcie wykonywania umowy maksymalnie 10 lat.

 

 

 

Cele przetwarzania danych osobowych
Państwa dane osobowe, w szczególności imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres użytkownika, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, Pesel, przetwarzane są w celu:
• zawarcia i realizacji umowy cywilnoprawnej ze Stowarzyszeniem,
• wypełnienia formularza kontaktowego,
• dostarczania na adres e-mail newslettera,
• nawiązania i prawidłowej realizacji usługi świadczonej drogą elektroniczną oraz realizacji składanych przez użytkowników zamówień, w tym zamówień na bilety,
• marketingu i promocji usług,
• spełnienia obowiązków prawnych ciążących na Stowarzyszeniu, wynikających z obowiązujących przepisów,
• dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z zawartą umową,
• realizacji celów archiwalnych w interesie publicznym, celów badań naukowych lub historycznych, celów statystycznych.

 

 

Odbiorcy danych
Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione:
• pracownikom,
• podmiotom współpracującym ze Stowarzyszeniem /np, ZUS, US,